Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe

  • Porodična članarina – svaki korisnik koji želi da  učlani i članove svoje porodice (roditelje, sestru, brata, bračnog druga, dete), za svakog  plaća po 600,00 dinara i oni postaju ravnopravni korisnici Biblioteke
  • Članarina važi godinu dana
  • Mogu se pozajmiti najviše tri  knjige istovremeno
  • Rok za zadržavanje knjiga je najviše tri nedelje
  • Rok se može produžiti za još tri nedelje
  • Ako korisnik izgubi člansku kartu, biće mu izdata nova, za koju plaća nadoknadu u iznosu od 50 dinara
  • Ako korisnik odbije da vrati knjigu ili odbije da plati kaznu, uskraćuje mu se članstvo u Biblioteci na rok od 1 godine i pokreće se odgovarajući postupak pred nadležnim sudom